Giá trị căn hộ bạn muốn mua

Số tiền 0.72 Tỷ

0.7
5

Nhu cầu vay của bạn

Tỷ lệ 70 % 0.50 Tỷ Giá trị tương ứng  

10
70

Thời hạn vay bạn mong muốn

Thời gian: 35 Năm

10
35

Tổng thu nhập hàng tháng

(Bao gồm: của bạn và của vợ/ chồng bạn - nếu có)

Số tiền 20 Triệu VNĐ

15
200

Tổng số tiền trả nợ tín dụng hàng tháng

(Bao gồm: của bạn và của vợ/ chồng bạn - nếu có)

Số tiền 0 Triệu VNĐ

0
100

Nguồn thu nhập (Có thể chọn nhiều nguồn):

Ước tính hạn mức vay tối đa
theo thu nhập

1,375,116,932 VNĐ

(Với thông tin thu nhập & số tiền trả nợ hàng tháng như hiện tại không đủ ước tính hạn mức vay)

Ước tính số tiền trả hàng tháng
theo nhu cầu vay (*)

3,931,200 VNĐ

(*) Theo phương án trả lãi hàng tháng và ân hạn gốc tối đa 24 tháng